زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

عنوان: زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

نویسنده: دکتر علیرضا مظفری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

در بررسی اساطیر اقوام و ملل مختلف می توان به یک عده اساطیر پایه باورمند بود. این اساطیر، نمونه و منشاء پیدایش اساطیر متأخرترند. معمولاً خود اساطیر پایه یا بخشی از عناصر سازندۀ آن بنا به انگیزه های مختلف در معرض فراموشی قرار می گیرند؛ اما این اساطیر هرگز به طور کامل محو و نابود نمی گردند، بلکه در طول تاریخ و در فرایند غبار زدایی از حافظۀ ناخودآگاه جمعی در ضمن روایت های دیگرِ اساطیری مورد بازآفرینی و احیا قرار می گیرند؛ مانند احیای «جام جم » در اسطورۀ کیخسرو. با بررسی اساطیر متأخر می توان بخش های فراموش شدۀ اساطیر پایه را مانند تکه های پراکنده کنار هم چید و به چنـد و چون آن اساطیر دست یافت. در این مقاله روایت اساطیری جمشید به عنوان اسطوره ای پایه برای زایش اسطوره های ترمیمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اساطیر ترمیمی, اساطیر ایران, جمشید, فریدون, کیخسرو, اسفندیار

دریافت مقاله: زایش اسطوره های ترمیمی در سنت اساطیری ایران

قبلی «
بعدی »