ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

عنوان: ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

نویسندگان: دکتر محمود صادق زاده / محمدرضا حسینی مقدم

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال پانزدهم، شماره سی ام، پائیز و زمستان ۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شاهنامه فردوسی سند هویّت ملی و دینی ماست و تحلیل ابعاد ساختاری و محتوایی، به ویژه بررسی های تطبیقی آن با متون اساطیری و دینی دیگر به منظور شناخت هرچه بیشتر رمز و رازها و دستیابی به آموزه ها و پیام های اخلاقی و معنوی این اثر شگرف در هر عصری و برای هر نسلی ضرورت دارد. در این جستار، با تجزیه و تحلیل ابیات شاهنامه و با بهره جستن از منابع معتبرشاهنامه شناسی، اسطوره شناسی و تاریخی، ابتدا به بررسی و تحلیل مهم ترین عناوین و القاب در بخش اساطیری، به ویژه شخصیّت اساطیری(کیومرث و هوشنگ) پرداخته و سپس به لحاظ ریشه شناسی، تعابیر نمادین و رمزی و عرفانی تحلیل، مقایسه و بر اساس شواهد و قراین موجود نتیجه گیری شده است. بر این اساس، هرکدام از شخصیت ها و قهرمانان شاهنامه با پندارها و کردارهای خویش، جلوه ای از باورهای دینی، ویژگی های اخلاقی و خوی اهورایی و اهریمنی خویش را به نمایش گذاشته و از القاب متناسبی برخوردار شده اند

کلمات کلیدی: اسطوره, شاهنامۀ فردوسی, کیومرث, هوشنگ, نمادپردازی

دریافت مقاله:ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

قبلی «
بعدی »