نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ترکیه فعلی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

روم یکی از نامهای پربسامد شاهنامه است چرا که روم اعم از روم بزرگ یعنی کشور ایتالیا تا ترکیه عثمانی کنونی، بزرگ ترین و مهمترین همسایه غربی ایران بوده و بدین سبب اغلب بر سر نواحی مرزی دو کشور از شمال عراق کنونی تا سوریه و ارمنستان میان ایران و روم جدال درمی گرفته است. اما بیشتر یادکردهای شاهنامه از روم تنها مشتمل بر روم شرقی ترکیه فعلی است که در دوره ساسانیان حریف و رقیب مهم ایران در غرب بوده است.

 

قبلی «
بعدی »