نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود ری

نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، احتمالا رودخانه جاجرود

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

رود ری از این موضع تنها یک بار در تصحیح خالقی ضمن پادشاهی زوطهماسب و لشکرکشی افراسیاب به ایران بدین صورت نام برده می شود

بیاورد لشکر سوی رود ری         بدان مرغزاری که بد آب و نی

اما در تصحیح مسکو به جای رودری خوار ری آمده است غرض از رود ری باید رودخانه جاجرود تهران باشد یا یکی از رودهای البرزکوه که به سوی ری و شهرهای اطراف آن جاری بوده اند.

قبلی «
بعدی »