رستم و هیرمند

عنوان: رستم و هیرمند

نویسنده: دکتر علیرضا مظفری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹

منبع: زبان و ادب فارسی، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال پنجاه و سه، پائیز و زمستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

با بررسی منابع اساطیری و حماسی مربوط به رستم چنان برمی‌آید که میان این قهرمان اساطیری و رودخانۀ هیرمند پیوند معنادار وجود دارد. پیدایش هم‌زمان و غیرطبیعی آن دو در یک دورۀ به‌خصوص اساطیری و شهادت باورهای رایج در منطقۀ سیستان، حاکی از تایید این پیوند رازآلود و قابل تفسیر است. با کنار هم چیدن آن اسناد و مدارک می توان ادعا کرد که رستم قهرمان خاص هیرمند و گاهی تجسم انسانی این رودخانه است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, رستم, هیرمند, سیستان, اساطیر ایران

دریافت مقاله: رستم و هیرمند

قبلی «
بعدی »