رستم غمگین بود یا سهراب؟

عنوان: رستم غمگین بود یا سهراب؟

نویسند‌ه: محمد علی گلستانی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادب فارسی دبیرستان‌ها و مدارس پیش دانشگاهی عجب‌شیر

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۳ بهار ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

نگارنده در این مقاله کوشیده است با تحلیلکلی داستان و جمع آوری نظریات مختلف، مشخص کند که نهاد فعل بودن در بیت

غمی بود رستم ببازید چنگ            گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ

در درس سوم ادبیات فارسی سال اول دبیرستان رستم است یا سهراب

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حماسه, داستان رستم و سهراب, غمی

دریافت مقاله: رستم غمگین بود یا سهراب؟

قبلی «
بعدی »