رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر

عنوان: رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر

نویسنده: محمود رضایی دشت‌ارژنه

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهوراز

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ پزوهشهای ادبی، سال ششم، شمارۀ بییست و چهار، تابستان ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

اژدهاکشی از جمله مواردی است که تنی چند از پهلوانان نامی ایران از جمله رستم، بدان دست یازیده اند؛ چرا که در گسترۀ اساطیر ایران، اژدها، نماد خشکسالی است و در واقع، کشتن اژدها نماد پیروزی ترسالی بر خشکسالی است. اما موردی که در ایران با نماد خشکسالی بودن اژدها تناقض دارد، رستم دستان است. او اگر چه در خوان سوم، خود نیز به کشتن اژدها موفق می شود، هم درفش او اژدها پیکر است و هم به نیای خود ضحاک (اژی دهاک اوستا) نیک می بالد که این امر با اژدهاکشی او و نماد خشکسالی بودن اژدها در اساطیر ایران تناقض دارد. نگارنده در این جستار به این نتیجه رسیده است که درفش اژدها پیکر رستم و تقدس اژدها در دیدگاه او احتمالا تحت تاثیر اساطیر چین به ایران راه یافته است؛ از این رو اژدهایی که توتم رستم است و سخت آن را گرامی می دارد برخلاف اساطیر ایران، نماد باران و طراوت و ترسالی است

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اژی‌دهاک, اژدها در شاهنامه, درفش اژدهاپیکر, اساطیر ایرانی

دریافت مقاله: رستم اژدهاکش و درفش اژدها پیکر

قبلی «
بعدی »