نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رای

نام فعلی مکان جغرافیایی:  دقیقا مشخص نشده اما می تواند جایی در قلب هندوستان باشد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  رای برین

شرح مکان جغرافیایی:

رای/ رای برین: در تصحیح آقای خالقی این نام به گونه ای آمده که دقیقا معلوم نیست«رای برین»  نام جایی بوده یا غرض«رای» همان شاه و «برین» منظور هندوستان بوده است،  دراین تصحیح در اوایل داستان یازده رخ که کیخسرو رستم را برای جلوگیری از نفوذ تورانیان، از شرق ایران، راهی هند می کند به او می گوید:

رہ سیستان گیر و  برکش پگاه      به  هندوستان  اندر  آور  سپاه

      ز  غزئین  برو  تا  به   رای   برین      چو گردد ترا  تاج  و  تخت و نگین

 چو آن پادشاهی شود یکسره       به  آبشخور  آید  پلنگ  و بره

فرامرز  را  ده   کلاه   و   نگین       کسی کو بخواهد زلشکر گزین

(که در نسخه مسکو به «رای برین» را «براہ برین» ضبط کرده، در فهرست اعلام هم «برین» یا «رای» را نیاورده است.) خالقی درباره رای برین در یادداشت های شاهنامه (بخش دوم و سوم، بخش دوم، )نوشته است:«در گرشاسبنامه نیز از جایی به نام برین نام رفته است، ولی در اینجا(یعنی گرشاسبنامه) رای، شاه برین است، در حالی که در شاهنامه «رای برین» نام جایگاه است».

بالاخره در زمان انوشیروان که شاه یا رای هند شطرنج را برای وی فرستاده، آمده است:

زیاقوت و الماس و از تیغ هند     همه تیغ هندی سراسر پرند

ز چیزی که خیزد ز قنوج و رای      زده دست و پای آوریده به جای

بیردند یکسر همه پیش تخت     نگه کرد سالار خورشید بخت

که در اینجا با توجه به اینکه نام رای در کنار قنوج آمده نمی تواند منظور از رای شاه هندوستان باشد بلکه باید نام مکانی در هندوستان باشد کما اینکه در نسخه بدل های خالقی و مسکو به جای رای، مای هم دیده می شود، که یادآور شهر مای هند است (مای). در پادشاهی شیرویه نیز آمده است:

ترا نامه  آمد  ز هندوستان          بدم من بدان نیز همداستان

زرای برین نزد ما نامه بود          گهر بود و هر گونه ای جامه بود

در اینجا نیز دقیقا معلوم نشده که منظور از رای برین مکان است یا شخص در هر حال، ممکن است که رای یا رای برین شهر و ولایتی در قلب هندوستان بوده باشد.

قبلی «
بعدی »