راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

عنوان: راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

نویسنده: مسلم احمدی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کرج

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی مدیریت نظامی شمارۀ سی و دو، سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۰، صفحۀ ۱۴۷-۱۸۰

چکیده مقاله:

بزرگترین اثر حماسی و ملی زبان فارسی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است که بخش مهمی از امور و کیفیات گذشته قوم ایرانی را در بر می­گیرد. همان طور که می دانیم موضوع اصلی حماسه شرح نبردها و دلاوری­‌های گذشته اقوام مختلف است. شرح نبردها در شاهنامه، با افسانه­‌ها آمیخته شده و چهره ­ای اسطوره­ای و خارق العاده پیدا نموده است. یکی از اجزاء مهم جنگ، شیوه‌­های نبرد است که امروزه به آن تاکتیک گفته می­شود. شاهنامه مملو از نکات و دستورهای جنگی بوده که بیشتر آنها با مفاد نظام نامه ها و کتاب های شیوۀ کارزار فعلی که در نتیجۀ تجربه‌های جنگ های متعدّد دنیا تدوین شده، مطابقت دارد. در این پژوهش ابتدا تعاریفی از جنگ،حماسه، انواع، علل و اصول نه گانه جنگ و تطبیق آن با شاهنامه ارائه کرده، آنگاه به جنگ و روش های نبرد در شاهنامه می پردازیم. سپس این جنگ ها و روش ها مطابق اصول و روش های جنگی امروز نامگذاری می گردد. تطبیق این روش های تاکتیکی، نشان از راهبردی بودن روش های جنگی شاهنامه می دهد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, حماسه, جنگ, تاکتیک‌های نبرد, راهبردهای جنگ, اصول جنگ

دریافت مقاله: راهبردها و تفکرات جنگی ایرانیان در شاهنامه

قبلی «
بعدی »