دگردیسی های قهرمان در شاهنامه

عنوان: دگردیسی های قهرمان در شاهنامه

نویسند‌ه: مصیّب اشکی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و مدرس دانشگاه پیام نور

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲

چکیده مقاله:

اسطوره قهرمان به عنوان یکی از اجزاء اساطیر کهن نقش بسزایی در شکل گیری سیر داستانی این اساطیر داشته است. در شاهنامه نیز که مبنای بسیاری از داستان های آن از اساطیر وام گرفته شده است، قهرمانان نفش عمده ای ایفا می کنند. در این مقاله تلاش شده‌است بر اساس مدل جوزف کمبل سیر دگردیسی های قهرمانان در شاهنامه مورد بررسی قرار گیرد از نظر کمبل سیر دگردیسی قهرمان شامل این موارد می شود: نخستین بشر و قهرمان، کودکی قهرمان، قهرمان جنگجو، قهرمان عاشق، امپراطور مستبد، قهرمان ناجی و عزیمت قهرمان. نتیجه نشان میدهد که سیر دگردیسی قهرمانان در شاهنامه با مدلی که کمبل ارائه کرده است تا حدودی تطابق دارد، اما این تطابق را نمی توان دربارۀ زندگی همه قهرمانان از ابتدا تا انتها دانست، بلکه بخش‌های از زندگی این قهرمانان را می توان با مدل کمبل تطبیق داد

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, جوزف کمبل, قهرمان, اسطوره قهرمان

دریافت مقاله: دگردیسی های قهرمان در شاهنامه

قبلی «
بعدی »