نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دژ گنبدان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  گرد کوه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دژ گنبدان دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند میکشد

فرستاد سوی دژ گنبدان           گرفته پس و پیش اسپهبدان

با توجه به گزارش مجمل التواریخ که این دژ را همان گردکوه دانسته و در ترجمه بُنداری هم آمده است که آن را گنبد خوانده اند. اگرچه در اصل نام آن زنبندان و یا محتمل تر کنیز بندان باشد

 

قبلی «
بعدی »