نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دماوند (کوه)

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه دماوند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

از این کوه نامی شمال تهران و بلندترین قلۀ ایران اولین بار در داستان ضحاک و بند کردن او توسط فریدون یاد شده است:

همی تاختی تا دماوند کوه                  کشان و دوان از پس اندر گروه

که این بسته را تا دماوند کوه               بیر همچنین تا زنان بی گروه

غرض از دماوند کوه همین کوه نامی ایران است.

 

قبلی «
بعدی »