نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت قحطان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در پادشاهی منوچهر آمده است که وقتی رودابه به پدرش مهراب گفت قصد ازدواج با زال دستان را دارد، پدرش به او گفت:

گر از دشت قحطان سگ مارگیر            شود مغ ببایدش کُشتن به تیر

خالقی دشت قحطان را سرزمین تازیان خوانده و افزوده است که قحطان» پدر یکی از قبایل عرب بود

قبلی «
بعدی »