نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دلیران

نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در شاهنامه سه بار از دشت دلیران نام برده شده که دقیقاً معلوم نمیشود غرض روم است یا سرزمین تازیان:

ز توران بخرم به ایران برم                  و گرسوی دشت دلیران برم

 برانوش گفتا که ایران تراست             نصیبین و دشت دلیران تراست

از ایدر سپه سوی ایران کشیم           وز ایران به دشت دلیران کشیم

اما آقای دکتر خالقی دشت دلیران را سرزمین تازیان دانسته است

قبلی «
بعدی »