دشت آزادگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت آزادگان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  منظور ایران زمین است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب وقتی افراسیاب در کنار جیحون از برابر کیخسرو و سپاه ایران می گریزد بزرگان لشکر ایران به کیخسرو می گویند:

شب تیره از دشت آزادگان                  بشد نامداری چنین رایگان

اگر این ضبط درست باشد غرض از دشت آزادگان ایران زمین است

قبلی «
بعدی »