دستنویس کتابخانه ملی اتریش در وین به نشان Mxt.378 بیست و سه

دستنویس کتابخانۀ ملی اتریش در وین

عنوان: دستنویس کتابخانۀ ملی اتریش در وین

نشانی: به نشان Mxt. 378

تاریخ نگارش: جمعه پانزدهم شوال ۸۸۲ هجری قمری‌ – بیستم ژانویۀ ۱۴۷۸ میلادی

خط نویس: سسدی (؟) بن محمد بن علی مرشدی

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها: تصویر ندارد

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۷ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می‌گردد:« حمد و سپاس و ستایش مر خدایی را که این جهان و آن جهان بقدرت بالغ پدید آورد….». این مقدمه همان مقدمۀ کهن است، ولی پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. سرصفحۀ نخستین کتاب را برای تزیین جدول بندی کرده اند، ولی خالی مانده است. صفحۀ نخستین متن اصلی دارای سرلوحه است با عبارت: «شاهنامه مولانا فردوسی». صفحات کتاب در چهار ستون و ۲۷ سطر جدول بندی شده‌اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۵۴ بیت است. در کنار صفحات برخی توضیحات به ترکی عثمانی آمده است. متن شاهنامه در این دستنویس به دو دفتر تقسیم شده است. دفتر نخستین تا پایان پادشاهی کیخسرو است و با این بیت به پایان می رسد:

هزاران درود و هزاران سلام                 زمابر محمد علیه السّلام

دفتر دوم با پادشاهی لهراسپ آغاز می گردد. سرصفحۀ نخستین این دفتر را برای تزیین جدول بندی کرده اند، ولی آن هم خالی مانده است. صفحه ماقبل آخر این دستنویس افتاده است و از این رو، تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس معلوم نیست. متن پایان صفحۀ آخر کتاب چنین است:

هزاران درود و هزاران سلام                 زمابر محمد علیه السّلام

تمت الکتاب بعون الملک الوهاب و صلی الله علیه وعلى اله و اصحابه و ازواجه و دریاته و سلم فی وقت صلوه العصر یوم الجمعه خامس عشر شهر شوال لسنه اثنین ثمائین ثمانمایه على یدّ العبد الضعیف المنیب الخاطی سدی (؟) بن محمد بن على المرشدی اصلح الله شانه و احواله و غفر ذنوبه… (تاریخ را به عدد هم نوشته است)

نوشه  بماند  به  خط سیاه                  نویسنده در خاک گردد تباه

نوشته بماند به خط غریب                  نصر  من  الله و فتح  قریب

 

قبلی «
بعدی »