دستنویس کتابخانه قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا به نشان II-3.215 چهل و دو

دستنویس کتابخانۀ قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا

عنوان: دستنویس کتابخانۀ قصر سلطنتی مادرید در اسپانیا

نشانی: به نشان II-3.215

تاریخ نگارش: ۹۰۱ هجری قمری‌ – ۱۴۹۵ تا ۱۴۹۶ میلادی

خط نویس: خانی ؟

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: بدون شماره صفحه

تعداد نگاره ها: ۷۳‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهارستون و ۲۱ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

در صفحۀ نخستین، در میان صفحه، یک ترنچ دارد که در کتیبۀ میان آن نوشته است: «کتاب شاهنامه حکیم فردوسی طوسی….» (بقیۀ عبارت پاک شده است). در صفحۀ بعد دارای دو تصویر تمام صفحه‌ای است و پس از آن مقدمه منثور آغاز می گردد:

بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. سپاس و آفرین خدای را که این جهان و آن جهان را آفرید و بندگان را اندر جهان پدید کرد…

این مقدمه همان مقدمۀ کهن است، ولی پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. صفحۀ نخستین مقدمه منثور دارای سرلوحه است با عنوان: «مقدمۀ کتاب شاهنامه»، دو صفحۀ نخستین متن اصلی دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و متن هر صفحه در دو ستون و هفت بیت نوشته شده است. در کتیبۀ لوحه های بالا و پایین صفحات نوشته است: «هذه کتاب شاهنامه – من کلام فدوه الشعرا۔ حکیم فردوسی طوسی – علیه الرّحمه والغفران». و در بالا و پایین متن نوشته است:

ای تازه و خّرم ز تو بنیاد سخن             هرگز نکند کسی چو تو یاد سخن

فردوس مقام بادت ای فردوسی             انصاف  تویی  که  دادۀ داد سخن

صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۱ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۴۲ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است:

بنام    جهان    داور   کردگار               زهجرت   شده  چارصد  سال  بار

بماه سپندار بد (؟)   روز  ارد               که  سر  شد  همی  قصه  یزدگرد

ز هجرت‌شده پنج هشتا‌دسال               که بد رفت این داستان را مآل (؟)

پس از آن، بیت هایی در ستایش و هم در نکوهش محمود از هجونامه آمده است و کتاب چنین به پایان می رسد:

هزاران  درود  و   هزاران ثنا                مجدد   ز  ما   باد  بر    مصطفی

تمه الکتاب الشاهنامه من کلام ملک الشعرا و املح البلغا حکیم فردوسی طوسی علیه الرّحمه الغفران و صلی الله على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین الطیبین الطاهرین والحمدلله ربّ العالمین فی سنه احدی و تسعمایه. خانی

در این دستنویس، در پایان داستان جمشید افسانه جمشید و دختر کورنگ شاه را از گرشاسپ نامه گرفته و به آن وصله کرده است. و باز در داستان فریدون چند تکه دیگر از گرشاسپ نشد و در پایان داستان «سهراب» بخشی از برزونامه و در داستان بهمن بخشی از بهمن نامه و آذربرزین نامه را درون شاهنامه کرده است.

 

قبلی «
بعدی »