دستنویس دارالکتاب قاهره به نشان تاریخ فارسی ۷۳-نه

دستنویس دارالکتاب قاهره

عنوان : دستنویس دار الکتب قاهره

نشانی : به نشان تاریخ فارسی‌ ۷۳

تاریخ نگارش : ۷۹۶ هجری قمری‌ برابر با ۱۳۹۴ میلادی

خط نویس : لطف اللّه بن محیی بن محمد…

محل نگارش : در شیراز

تعداد صفحات : ۲۲۱ برگ،

تعداد نگاره ها : ۶۷‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها : در ۶ ستون و ۳۱ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط : خـط نـستعلیق،

اندازه : مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس با مـقدمۀ کـهن آغاز می‌گردد ولی صفحۀ نخستین آن افتاده است‌ و آغاز‌ صفحۀ دوم آن چنین است:«خواجه بلعمی بـران داشـت تـا از زبان تازی بزبان فارسی‌ گردانید…».پایان مقدمه به افسانه محمود و فردوسی و هجونامه می‌انجامد.دو صفحه نـخستین دارای چـهار لوح‌ در‌ بالا و پایین‌ صفحات بوده است با عبارت: «باسم الملک‌ الوّهاب».

هـمچنین صـفحه نـخستین پادشاهی لهراسپ دارای سرلوحه است. صفحات‌‌ کتاب در ۶ ستون و ۳۱ سطر جدول‌بندی شده‌اند.هر صفحه بدون تصویر‌ و سـرنویس‌‌ دارای ۹۳ بـیت است.تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس ۳۸۴ هجری قمری ذکر شده است.پایان متن صـفحه آخـر ‌‌کتاب‌ چنین است:

سرآمد   کنون    قصۀ    خسروان‌                  بروز     همایون   و   بخت    جوان‌

تن    شاه     محمود   آباد     ‌ باد‌                   سـرش‌ سـبز و جان ودلش شادباد

بدو   ماند   این   نامه   را   یادگار                  بشش  بیور   ابیاتش   آمـد ‌  هـزار

ز هجرت سه‌صد سال‌وهشتادوچار                 بنام        جـهان      داور     کـردگار

پس از بـیت‌ها‌، لوح چهار گوش بزرگی‌ دارد‌ که در میان آن ترنجی اسـت و اطـراف ترنج را گل و بوته انداخته است و بیرون لوح را هم حاشیه‌سازی کرده است.در کتیبۀ بالا و پایـین لوح دو بـیت شعر نوشته و در کتیبۀترنج تـاریخ آمـده است.در بـالا و پایـین حـواشی نیز چهار عبارت کوچک هست کـه نـاخواناست.عبارت کتیبه‌های لوح و ترنج درون آن چنین است:

«تمه الکتاب بعون الملک الوّهاب…و صلی اللّه عـلی‌ آله و صبحه(؟)اجمعین کتبه…العبد الضعیف المـحتاج…لطف اللّه بن محیی بـن مـحمد…فی شهور سنه‌ست و تسعین و سـبعمایه‌ الهـجریه النبویه فی دار الملک شیراز حماه اللّه تعالی… »

 بعون بخت سلطانی که‌ چون‌ او            نبیند   تخت      دولت    تـا جداری‌

درین    دفتر   ز   لطف   و……..            عـیان      آورده‌‌ام      خـرّم   بهاری

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه قاهره ( دارالکتاب قاهره  )  : دانلود مستقیم

قبلی «
بعدی »