دستنویس دارالکتاب قاهره به نشان تاریخ فارسی ۱۸ – هشت

دستنویس دارالکتاب قاهره

عنوان: دستنویس دار الکتب قاهره

نشانی: به نشان تاریخ فارسی‌ ۱۸

تاریخ نگارش: ۷۳۳ هجری قمری‌ ؟

خط نویس: ناشناس

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۴۹۴ برگ،

تعداد نگاره ها: ۵۱‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: در چهار ستون و ۳۳ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس مقدمۀ منثور را ندارد و با متن اصلی شاهنامه آغاز می گردد. دو صفحه نخستین دارای چهار لوح در بالا و پایبین صفحات است و میان بیت ها هم تزیین شده است و هر صفحه هفت بیت دارد که سه بیت آن را چلیپا نوشته است و لوحه بالای صفحات دارای این عبارت است: «رب یسر بسم الله الرحمن الرحیم و تمم بالخبر – آغاز کتاب اول شاهنامه من تصنیف فردوسی»

صفحات دیگر کتاب در چهار ستون و ۳۳ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۶۶ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. متن شاهنامه در این دستنویس به چهار دفتر تقسیم شده است. دفتر نخستین از آغاز تا پایان داستان فرود. در پایان دفتر نخستین نوشته است: «تمت تمام شد کتاب اول شاهنامه » دفتر دوم از آغاز داستان کاموس کشانی تا پایان پادشاهی کیخسرو. صفحه نخستین این دفتر دارای سر لوحه است با عبارت «آغاز کتاب دوم شهنامه». و در پایان این دفتر نوشته است: «تمام شد دفتر دوم شاهنامه فردوسی »

دفتر سوم از آغاز پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی قباد. صفحۀ نخستین این دفتر دارای سرلوحه است با عبارت آغاز کتاب سوم شهنامه»، و در میان عبارت پس از کتاب نوشته است: «بسم الله الرحمن الرحیم»، و در پایان این دفتر نوشته است: «تمام شد دفتر در آخر روزه. دفتر چهارم از آغاز پادشاهی انوشروان تا پایان کتاب، صفحه نخستین این دفتر دارای سرلوحه است با عبارت: «بسم الله الرحمن الرحیم» تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۷۴ هجری قمری است و پایان متن صفحه آخر کتاب چنین است:

 سر   آمد     کنون     قصۀ      یزدگرد      به     ماه      سپندار     آورد    زرد     ؟

ز هجرت سه صد سال و هفتاد و چار      به نام جهان داور کردگار تمت تمام شد.

 بر طبق گزارش آقای عبدالمنعم محمد موسی مدیر دارالکتب در نامه مورخ ۳ / ۲۶/ ۱۹۸۰ تاریخ این دستنویس سال ۷۳۳ و بر طبق کتاب شناسی فردوسی سال ۷۷۳ هجری قمری است؛ ولی استاد خالقی مطلق در این دستنویس تاریخی ندیدند. این دستنویس به خاطر متن بسیار فاسد و خط نستعلیق خوش آن نمی تواند از سده هشتم باشد و از سال ۷۳۳ هرگز.

 

 

قبلی «
بعدی »