دریای گیلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای گیلان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریای خزر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای گیلان در شاهنامه دریاچه یا دریای خزر و مازندران کنونی واقع در شمال ،ایران دو بار دریای گیلان خوانده می.شود. بار اول در داستان فریدون است که چون مرکز حکومت وی تمیشه، در کنار دریای مزبور بوده این دریاچه را دریای گیلان می خوانند

ز دریای گیلان چن آبر سیاه                دمادم به ساری رسیده سپاه

دیگر بار در جنگ بزرگ و هنگامی که سپاه ایران با سالاری کیخسرو تا دهستان پیش میرود و قصد حرکت به سوی جیحون و توران زمین را میکند، افراسیاب به این سوی جیحون لشکر می کشد و کسانی را مأمور میکند که از کم و کیف سپاه توران خبر بیاورند و ایشان پس از ملاحظه لشکر به افراسیاب چنین گزارش می دهند

چندین سپه را برین دشت جنگ                علف باید و ساز و رای و درنگ

    ز یک سو به دریای گیلان ره است             چراگاه اسبان و جای نشست

با توجه به این که دهستان در گوشۀ جنوب شرقی دریای گیلان قرار داشته پیداست که غرض از دریای گیلان در این ابیات تمام دریای مزبور است که البته فاصله زیادی با جیحون دارد به هر روی فردوسی دریاچۀ شمال ایران را تنها دریای گیلان خوانده است و نه خزر و آبسکون و مازندران و طبرستان.

 

قبلی «
بعدی »