نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای پارس

نام فعلی مکان جغرافیایی :  خلیج فارس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای پارس غرض از این نام که یک بار در شاهنامه ،آمده دریای جنوب ولایت پارس است که همان خلیج فارس کنونی است. در داستان اشکانیان و آغاز خروج اردشیر و داستان کرم هفتواد آمده است

ز شهر گجاران به دریای پارس              چه گوید زبالا و پهنای پارس

قبلی «
بعدی »