نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای نیل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل اما بیشتر منظور نشان دادن عظمت و بزرگی است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای نیل شاهنامه از دریای نیل ایضاً آب نیل و نیل عموماً به عنوان مشبه به برای نشان دادن عظمت یا درخشش و تیرگی نام می برد و از خود رود نیل  سخنی نمی گوید

 

قبلی «
بعدی »