نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای مصر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریای سرخ

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

از این دریا در بیتی از داستان اسکندر این گونه نام برده شده است

حرم تا یمن پاک در دست اوست          به دریای مصر اندرون شست اوست

به نظر می رسد غرض از دریای مصر همان قلزم یا دریای سرخ .باشد حرم هم بیت الحرام یا کعبه است.

 

قبلی «
بعدی »