نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قُلزُم

نام فعلی مکان جغرافیایی:  دریای سخر یا بحر احمر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دریای مصر

شرح مکان جغرافیایی:

از این دریا تنها دو بار در شاهنامه نام برده شده و در هر دو مورد ظاهرا نه دریایی خاص بلکه دریایی بزرگ مد نظر بوده که چیزی به آن تشبیه شده است. اولین بار در زمان پادشاهی کیکاووس و داستان سیاوش، گودرز سروش را به خواب می بیند که به وی می گوید از تخمه سیاوش شهریاری پدید خواهد آمد که:

میان   را  ببندد   به  کین   پدر            کند  کشور   تور زیر  و  زبر

به دریای قُلزُم به جوش آرد آب            نخارد سر از کین افراسیاب

بار دیگر هم در پادشاهی کیخسرو و جنگ بزرگ، افراسیاب به کیخسرو پیام می فرستد که:

زمین ها چو دریا شد از خون کین         زکنگ و زچین تا به ایران زمین

اگر خون آن کشتگان   را   زخاک         به  ژرفی  برد رای  یزدان  پاک

همانا   که    دریای   قُلزُم    شود       دو لشکر به خون اندرون گم شود

چون دریای قلزم عموما به دریای سرخ یا بحر احمر میان شبه جزیره عربستان و آفریقا گفته می شده است، غرض از دریای فلزم در شاهنامه هم باید همین دریا باشد هرچند که در ادبیات ما، از جمله در آثار مولانا، مطلق دریای عظیم را هم قلزم گفته اند. در شاهنامه یک بار هم از دریای مصر نام برده شده، که ظاهرا غرض همین بحر احمر یا دریای قلزم است.

قبلی «
بعدی »