نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای سند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای سند غرض رود سند در کشور کنونی پاکستان است که از شمال آن کشور کشمیر و پنجاب سرچشمه میگیرد و در جنوب به اقیانوس هند می ریزد یکی از ابیات مربوط به آن چنین است

همه کاول و دنبر و مای و هند             ز دریای چین تا به دریای سند

قبلی «
بعدی »