نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای سبز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای سبز غرض از این عنوان در شاهنامه (گرگسار) عموماً اقیانوس یا دریایی بزرگ بوده است.

 

قبلی «
بعدی »