نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای روم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  مدیترانه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دریای روم

شرح مکان جغرافیایی:

این نام تنها یک بار به صورت مشبه به در شاهنامه آمده است که ظاهرا غرض دریای مجاور روم، مدیترانه بوده است.

          سپه دید چندان که دریای روم             ازیشان نمودی چو یک مهره موم

قبلی «
بعدی »