درنگی بر بیتی از شاهنامه

عنوان: درنگی بر بیتی از شاهنامه

نویسنده: رسول کردی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دبیرستان‌ها و مراکز پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغ ملک

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب پارسی، شمارۀ نخست، پائیز ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

چنین به نظر می رسد که مصراع دوم بیت، تصحیف «بباید زد این داستان، آوری» باشد و این اختلاف در نسخه‌های شاهنامه ایجاد شده است. نگارنده تلاش کرده است با ذکر چند شاهد و مثال، نشان دهد که در اصل شاهنامۀ فردوسی «آوری» قید تاکید به معنای «آری» است که باید در مصراع دوم بیت بالا جانشین واژۀ «دآوری» شود.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, آوری, باور, داوری, داستان زدن

دریافت مقاله: درنگی بر بیتی از شاهنامه

قبلی «
بعدی »