درباره ویکی شاهنامه

«ویکی‌شاهنامه» یک مجموعۀ فرهنگی است که به صورت مشارکت داوطلبانۀ افراد و علاقه مندان حوزه ادب به ویژه شاهنامه شکل گرفته و اداره می شود. این گروه داوطلب با شعار «شاهنامه برای همه» ، ماموریت خود را ترویج و گسترش هرچه بیشتر و جامع تر شاهنامه قرار داده است.