نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دجله

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود دجله در عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دجله نام تازی یا عربی اروندرود پهلوی بوده و از این رو شاهنامه از آن تنها دو بار به این نام یاد کرده است. اولین بار در داستان ضحاک است

اگر پهلوانی ندانی زبان             به تازی تو آروند را دجله خوان

دگر منزل آن شاه آزاد مرد        لب دجله و شهر بغداد کرد

بار دیگر هم در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف می گوید

چوبر دجله یک بر دگر بگذرند    چنین تنگ پل را به پی بسپرند

دجله از کوه های آرارات در کشور ترکیه سرچشمه میگیرد و پس از ورود به عراق و مشروب کردن چند شهر از جمله بغداد به رود فرات میپیوندد و اروندرود را تشکیل می دهد. این رود اکنون در کشور عراق جاری است.

 

قبلی «
بعدی »