دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عنوان: دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

نویسندگان: دکتر عباس جاهد جاه / دکتر لیلا رضایی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارۀ یک، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صفحۀ ۴۷-۶۲

چکیده مقاله:

روایت شاهنامه با وجود اطناب و کندی، در موارد زیادی نیز با ایجاز و شتاب همراه شده است. بررسی ابیات شاهنامه نشان می دهد، یکی از عوامل مهم ایجاد شتاب در این روایت، به کارگیری شگردهایی در عرصه داستان پردازی مانند حذف بخشی از کنش داستانی، ارجاع به گذشته، بیان واحد حادثه تکرار شده، افزایش عناصر و اجزا و شخصیت های داستان و بهره گیری از فضاهای جادویی است؛ امّا از سوی دیگر انتخاب دایره واژگان ( Diction ) نیز در تسریع روایت شاهنامه نقش مهمّی بر عهده دارد. بررسی دایره وازگان به کار رفته در شاهنامه نشان می دهد که فردوسی در دو سطح قاموسی و ادبی، از تأثیر واژگان در تسریع روایت خود بهره برده است که از این دو، سهم وازگان قاموسی (اسم ها، فعل ها، صفت ها و قیدها) از واژگانی که در کاربرد ادبی استفاده شده اند (تشبیه، استعاره و کنایه) بیشتر است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, روایت, زمان, شتاب, دایرۀ واژگان

دریافت مقاله: دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

قبلی «
بعدی »