نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دامغان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  دامغان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دامغان از این شهر کهنسال ایران که زمانی با نام صد دروازه پایتخت اشکانیان بوده تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده است آن هم در داستان کیقباد که گوید چون رستم به سن بلوغ رسید افراسیاب را پس از لشکر آوردن به ایران و پیشروی تا رود ری یا خوار ری شکست داد و تورانیان از پیش مغان به دامغان عقب نشینی کردند بعد هم از جیحون گذشتند و به توران رفتند

برفتند ترکان ز پیش مغان         کشیدند لشکر سوی دامغان

   وز آنجا به جیحون نهادند روی     خلیده دل و با غم و گفت و گوی

چون در حد فاصل ری تا خراسان و جیحون تنها یک شهر به نام دامغان وجود داشته و دارد، غرض از دامغان در این واقعه تنها میتواند همین شهری باشد که جزء استان سمنان میان سمنان و شاهرود است.

 

قبلی «
بعدی »