داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامه مکبث

عنوان: داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث

نویسندگان: لیلا هاشمیان / نوشین بهرامی پور

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی

منبع: مجلۀ مطالعۀ ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارۀ ۱۱۴

چکیده مقاله:

داستان رستم و اسفندیار، یکی از زیباترین و جذاب ترین داستان های شاهنامه فردوسی است. مکبث نیز نمایشنام های معروف از شکسپیر است.این دو اثر ادبی، از جهاتی، وجوه اشتراکی دارند. مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی وجوه اشتراک داستان های رستم و اسفندیار و مکبث، با تکیه بر سیر روایت، رخدادها و شخصیت های این دو اثر.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, داستان رستم و اسفندیار, نمایشنامۀ مکبث, پادشاهی, روایت, شخصیت‌ها شکسپیر

دریافت مقاله: داستان رستم و اسفندیار و نمایشنامۀ مکبث

قبلی «
بعدی »