داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

عنوان: داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

نویسنده: علی طهماسبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ چشم انداز ایران، شمارۀ شصت، اسفند ۱۳۸۸ و فروردن ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

با توجه به نگاه ناخوشایند اهل شریعت به شاهنامه و قضاوت های نادرست از این اثر بزرگ و جاوید نگارنده در تلاش است که نشان دهد که تفسیری که از آیۀ ششم سورۀ لقمان صورت گرفته و برخی از فقها نیز بدان استناد نموده اند در واقع یک حرکت سیاسی و از روی غرض بر علیه شاهنامه بوده و محلی از اعراب ندارد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اهل شریعت, سورۀ لقمان, عباسیان, رستم اسفندیار

دریافت مقاله: داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

قبلی «
بعدی »