خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان

عنوان: خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان

نویسند‌گان: دکتر علیرضا قاسمی / دکتر فاطمه کاسی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ پژوهشهای ادبی، سال ۱۴، شماره ۵۶

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بر آن است تا از دو دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان، که با مقوله های قدرت و ایدئولوژی پیوندی ژرف دارند، به بازخوانی این داستان بپردازد و وجوه مغفول و نکاویده آن را بازنمایاند. در مجموع، تنش میان عناصر ساسانی و اشکانی، تقابل قدرت مشروع و نامشروع و هژمونی نظام طبقاتی و مالی و نیز تقابل دو آیین زردشتی و مهرپرستی، بنمایه داستان هفتواد در هریک از این خوانشها است. همچنین بررسی عناصر و نشانه های روایت شاهنامه و دیگر منابع داستان هفتواد، نشان می دهد که منابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیک در صورتبندی وقایع در منبع اصلیِ روایت شاهنامه (کارنامه اردشیر بابکان) و در پی آن در خودِ شاهنامه نقش مهمی ایفا کرده است.

کلمات کلیدی: داستان هفتواد, تاریخگرایی نوین, تحلیل گفتمان, ادبیات ایران قبل از اسلام, ادبیات دورۀ اشکانیان, مناسک آیین مهری, آیین زردشتی, دیدگاه های جدید

دریافت مقاله:خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان 

قبلی «
بعدی »