نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خَنجَست

نام فعلی مکان جغرافیایی:  احتمالا نام یک فرد است به اشتباه نام مکان تعیین شده است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

این نام در بیتی از داستان هرمزد نوشین روان به گونه ای آمده که نام شخصی را تداعی می کند، اما آقای خطیبی ضمن توضیحی درباره آن و تردید درباره این که نام فرد یا محلی خاص، شاید چیچست بوده است آن را در فهرست نام جای ها» آورده است آن بیت چنین است:

زسیراف وستای یزدان پرست      زعمان چوخنجست چون پیل مست

در حالی که خنجست ظاهرا نام سالاری بوده است، نه مکانی

قبلی «
بعدی »