نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خره اردشیر

نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر فیروزآباد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خره اردشیر نام یکی از شش شهرستان یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته و در زمان عضدالدوله دیلمی مرکز آن به شهر گور و سپس به فیروزآباد تغییر نام یافته است. اردشیر که در زمان اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی والی پارس بود در برابر او به طغیان پرداخت. او پس از پیروزی درصدد احداث خره (خوره، کوره) شهر و مجموعه روستایی در پارس به نام خره اردشیر برآمد

یکی شارستان کرد پر کاخ و باغ            بدو اندرون چشمه و دشت و راغ

که اکنون گرانمایه دهقان پیر                  همی خواندش خره اردشیر

ابن بلخی توصیف مشروحی به دست داده است از چگونگی بنای آغازین اردشیر خوره و آب انداختن اسکندر بر آن شهر و دیگر بار بیرون آوردن آن از زیر آب توسط اردشیر پس از اردشیر در همان داستان اشکانیان چند بار دیگر از خرۀ اردشیر نام برده شده است

در قرون آغازین اسلامی که شهر گور را جور میخوانده اند مرکز کوره شهرستان خره اردشیر با نام شهر جور جایی کاملاً آشنا و برپا بوده و جغرافی دانان آن قرون به تفصیل به معرفی اش پرداخته.اند توضیحات ایشان نه تنها مطالب شاهنامه را تأیید و تکمیل میکند بلکه اطلاعات بیشتری هم از این شهر و کوره به دست می دهد.

درارتباط با تغییر نام گور به فیروز آباد آورده اند که عضدالدوله دیلمی در آن خطه حکومت می کرده و مرکز حکومتش شهر اسلامی شیراز بوده اما برای سیاحت به شهر گور می رفته است. چون عضدالدوله از مرگ و گورستان بسیار نفرت داشته و هر وقت به شهر گور میرفته مردم از هم میپرسیده اند که امیر کجا رفته است و در پاسخ می گفته اند «به گور»، او فرمان میدهد نام شهر را از گور به «فیروزآباد» تغییر دهند

شهر فیروزآباد اکنون نیز در استان فارس جنوب شیراز ،برجاست و خرابه های شهر پیشین در نزدیکی آن نمایان است.

قبلی «
بعدی »