نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرم (مرغزار)

نام فعلی مکان جغرافیایی : نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خرم (مرغزار) بنا بر شاهنامه وقتی اسکندر در بابل درگذشت بر سر محل دفن او میان رومیان و ایرانیان اختلاف افتاد در این میان مردی پارسی گفت: «من مرغزاری به نام خرم می شناسم که در جوار آن کوهی است هرچه از آن بپرسی پاسخ میدهد بیایید به آن مرغزار و کوه برویم و از کوه بپرسیم که چه باید کنیم

یکی پارسی تیز گفت این سخن            اگر چند گویی نیاید به بن

نمایم شما را یکی مرغزار                    ز شاهان پیشینگان یادگار

ورا خرم خواند جهاندیده پیر                   بدوی اندرون بیشه و آبگیر

اما مسکو و جیحونی نام این مرغزار را «جرم» ضبط کرده اند. پیداست که چنین مرغزار و کوهی وجود نداشته است اما در نظر داستان پردازان باید مرغزاری در بین النهرین بوده باشد.

قبلی «
بعدی »