نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خراسان

نام فعلی مکان جغرافیایی : ناحیه ای گسترده در شرق ایران و غرب افغانستان تا رود جیحون

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خوراسان

شرح مکان جغرافیایی:

نامی است که ساسانیان به سرزمین قوم پارت یعنی پرتوه یا پرتوه (پارثاوا) پس از برانداختن اشکانیان داده اند بنابراین قبل از دوره ساسانیان نباید نام خراسان در شاهنامه آمده باشد. اما مانند دیگر نام های مشهور دوره ساسانی و قرون آغازین اسلامی چون جیحون بغداد و غیره نام خراسان چند بار در داستان های ماقبل ساسانیان آمده که عموماً هم با نام اعقاب آرش اشکانی همراه است. اولین بار در زمان پادشاهی کیکاووس و داستان جنگ بزرگ با سالاری کیخسرو، نام خراسان سه بار در شاهنامه آمده است

بالاخره کیخسرو در پایان عمر خود که ولایاتی را به سردارانش بخشیده خراسان را به طوس بن نوذر بن منوچهر داده است

همی باش با کاویانی درفش                 تو باشی سپهدار زرینه کفش

       بدین سر ز گیتی خراسان تراست           وزین نامداران تن آسان تراست

انوشیروان هم در آغاز پادشاهی مملکتش را به چهار بهر تقسیم کرد

اولی آنها خراسان دومی قم و اصفهان و آذرآبادگان و ارمینیه و اردبیل و بوم گیل، سومی پارس و اهواز ….. و چهارمی عراق تا مرز روم بود جهان را ببخشید برچار بهر

از تقسیم بندی فوق حدود خراسان در زمان ساسانیان معلوم میشود که شامل شرق ایران زمین از ری تا جیحون بوده است

 

قبلی «
بعدی »