نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُتن

نام فعلی مکان جغرافیایی : شهری در کشور چین در جنوب شرق کاشغر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

این نام حدود ۲۵ بار در شاهنامه آمده و عموماً همراه با چین است. اولین بار در مرزبندی نوین ایران و توران به هنگام ضعف ایران و پادشاهی زوطهماسب، بخشی از نقاط مرزی دو کشور چنین معلوم و اعلام شده است:

رودابد و شیر تا مرز تور            از آن بخش گیتی به نزدیک و دور

  روارو چنین تا به چین و ختن     سپردند شاهی بدان انجمن

از همین ابیات پیداست که ختن شهر و ولایتی در حد فاصل توران و چین بوده است. منابع نیز ختن را شهر و ولایتی در شمال غرب چین بزرگ بین ثبت و کاشغر، شهری در ترکستان چین نشان داده اند. اکنون نیز شهری به نام ختن در جنوب شرق کاشغر و منتهی الیه غرب تبت در کشور چین وجود دارد که در نقشه ها هم قابل رؤیت است. چون ختن بر سر یکی از شاهراه های خراسان و ماوراء النهر به چین قرار داشته که همان جاده ابریشم بعدی است نام آن در شاهنامه عموماً همراه با چین آمده است. همچنین از گورستان که بخشی از تپه ماهورها و دشت بین ترکستان و ختن بوده و نیز هنگام گریز افراسیاب از برابر کیخسرو از یکی از شهرهای بین بهشت کنگ افسانه ای (دژ ویژه افراسیاب) و ختن به نام کولجان (کچان) نام برده شده است. لازم به ذکر است که از ختن به کشمیر و پاکستان کنونی راهی کوهستانی وجود داشته که کوه اسپروز دنبالۀ کوه های هیمالیا در میانه همان راه واقع بوده است

قبلی «
بعدی »