خبر رسانی از آینده در شاهنامه برپایه فال و تفأل

عنوان : خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر‌پایه فال و تفال

نویسنده/نویسند‌گان : محمد پاکنهاد

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران

تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۷ هجری شمسی

منبع : فصلنامه علوم خبری، سال هفتم، بهار ۹۷، شماره ۲۵

چکیده مقاله :

آنچه در محور این مقاله قرار دارد بررسی یکی از کردارهای فراطبیعی در شاهنامه ی فردوسی است. اینجانب، تا به حال مقاله‌هایی مبتنی بر خبر رسانی از آینده با عناوین مختلف بر اساس پیشگویی ها و عنصر تقدیر در شاهنامه نگاشته ام و از این میان تعدادی از آنها را در همایش های انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ارائه و مطرح شده است. در دهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه محقق اردبیلی، پیشگویی‌ها و خبررسانی‌های موبدان و در یازدهمین گردهمایی انجمن در دانشگاه گیلان، پیشگویی‌ها و خبررسانی‌های اخترشماران مطرح شد. در این مقاله، این موضوع، بر پایه ی فال و تفأل، توضیح و تأیید می شود. باید گفت شاهنامه فردوسی به عنوان یک اثر حماسی از دو جهان واقعیت و فراواقعیت نقش پذیرفته است؛ جهان واقعیت، جهان تدبیر است و جهان فرا واقعیت، جهان تقدیر.آنچه که حاکمیت خود را در تمامی داستان‌های شاهنامه حفظ و تثبیت نموده همین جهان تقدیر می باشد که فراواقعیتی به نام پیشگویی از این زاده شده است. در شاهنامه مجموعه‌ای دست بر دست هم نهاده اند تا حادثه داستان‌های حماسی و بعضاً اساطیری را از پیش رقم زده و از آینده خبر دهند: اخترشناسان، موبدان، شاهان و شاهزادگان، سروش، سیمرغ، هوم عابد، راهبان و حتی مردگان، صداهای غیبی و سایر خارق العاده‌ها مثل درخت گویا ، جام گیتی‌نما و روندهایی مثل فال و رؤیا از این حیث قابل بررسی اند. به هر حال در این مقاله به طور گذرا به خبر رسانی و پیشگویی و خبر رسانی در سایر حماسه‌های جهان، فال و تفأل، فال در شاهنامه، فال‌های شاهنامه و همه مصداق‌های مربوط به آن پرداخته می شود.

کلمات کلیدی : پیشگویی, شاهنامه, فال و تفال, تقدیر

دریافت مقاله:خبر رسانی از آینده در شاهنامه برپایه فال و تفأل

قبلی «
بعدی »