نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خانه پاک

نام فعلی مکان جغرافیایی : بیت المقدس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خانه پاک غرض شهر بیت المقدس است که به پهلوی آن را کنگ دژهوخت می خوانده اند

        به خشکی رسیدند سر کینه جوی             به بیت المقدس نهادند روی

که بر پهلوانی زبان راندند همی                 کنگ دژ هوختش خواندند

 

قبلی «
بعدی »