نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلوان

نام فعلی مکان جغرافیایی : در مسیر سرپل ذهاب به قصر شیرین

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حلوان (نیز اران) در شاهنامه یک بار گفته شده که نام آغازین حلوان همان اران و ساخته قباد ساسانی بوده است

از اهواز تا پارس یک شارستان              بکرد و برآورد بیمارستان

     اران خواند آن شارستان را قباد            که تازی کنون نام حلوان نهاد

حلوان مشهور در سده های آغازین اسلامی تا عهد مغول دایر و شهر مهمی در کوههای مرزی ایران با عراق بوده که گردنه یا عقبه آن هم به عنوان حد غربی ایران شهرت داشته است حلوان و عقبه «حلوان» در تاریخ بیهقی، ذیل «حلوان» و عقبه حلوان». این شهر، بنا بر نوشته جغرافی نویسان در پنج فرسخی بعد از قصر شیرین به طرف کرمانشاه قرار داشته است

حلوان که در حدود شهر سرپل ذهاب استان کرمانشاه ایران واقع بوده است با اران شاهنامه همسانی ندارد صفحات بعد. واقع امر این است که گفته اند قباد هم شهر آرگان را در سرحد پارس با خوزستان ساخته بوده است و هم شهر حلوان را در مرز عراق عجم و عرب اما در گزارش های منثور شاهنامه از قبیل خداینامه یا شاهنامۀ ابومنصوری یا منظوم آن مانند شاهنامه فردوسی این دو شهر یکی با دو نام پارسی و تازی دانسته و معرفی شده اند. آنچه مسلم است شهر و خرده ولایت آرگان که بعداً جای آن را شهر بهبهان کنونی گرفته پیش از آمدن آریاییها به ایران وجود داشته و شهر و ولایتی عیلامی بوده است، اما قباد ساسانی هم دخل و تصرف هایی در آن کرده و نام خویش را نیز بر آن نهاده است

قبلی «
بعدی »