نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلب

نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر حلب در کشور سوریه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حلب همان شهر نامی کشور کنونی سوریه است که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراسپ و بعد هم در پادشاهی انوشیروان آمده است. در پادشاهی لهراسپ گوید او گروهی را مأمور رفتن به کشور قیصر کرد و به سالارشان گفت

تو ز ایدر برو تا حلب چاره جوی            سپه را جز از جنگ چیزی مگوی

در زمان پادشاهی انوشیروان هم چون قیصر روم درگذشت و فرزند جوان او به جای پدر نشست به نامۀ انوشیروان پاسخ محترمانه ای نداد و شاه ایران از مداین به قصد روم لشکر کشید رومی ها هم خود را به حلب رساندند و به دفاع از آن پرداختند

چو آگاهی آمد به قیصر ز شاه              که پرخشم از ایران بشد با سپاه

    بیامد ز عموریه تا حلب                       جهان شد پر از شور و جنگ و جلب

 

 

قبلی «
بعدی »