نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا

نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر روم از عموریه به سوی حلب شتافت و رومیان با تخلیه حصار سقیلا به دفاع از خود پرداختند.

چن آگاهی آمد به قیصر ز شاه             که پرخشم از ایران بشد با سپاه

  بیامد ز عموریه تا حلب                        جهان شد پر از شور و جنگ و جلب

سقیلا شاید تحریف شهر مشهور سلوکیه باشد که شهر و دژ استراتژیک رومیان در سرحد مرزی شام و روم بوده و در غرب شهر مهم طرسوس و رشته کوه طوروس قرار داشته است و حالا سلیفکه نام دارد نیز ممکن است حصاری شرقی تر از آن در شمال شهر طرسوس و جنوب بدندون (بزحطیه) باشد که اعراب آن را حصن الصقالیه میخواندهاند و از دژهای مرزی رومیان و مشهور به قلعه یا حصار صقالیه هم بوده است.

 

قبلی «
بعدی »