نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حرم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت الحرام

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حرم غرض خانه خدا و بیت الحرام است که در دو سه بیت از داستان اسکندر ذیل گفتار اندر رفتن اسکندر به خانه کعبه از آن نام برده شده است:

سکندر بیامد به سوی حرم        گروهی بدو شاد و بهری دژم

ابا ناله بوق و با کوس تفت          به دیدارخان براهیم رفت

قبلی «
بعدی »