نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حجاز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان حجاز در عربستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حجاز در داستان اسکندر ذیل رفتن اسکندر به خانه کعبه یک بار از حجاز چنین یاد می شود

ز بیداد بستد حجاز و یمن                  به رای و به مردان شمشیرزن

پیداست که غرض از حجاز سرزمین عربستان و محل مکه و کعبه است.

قبلی «
بعدی »