نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حبش

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

حبش از این سرزمین دو بار ذیل گفتار اندر رزم اسکندر با حبش در داستان اسکندر به صورت زمین حبش و مردم حبش که به جای سنان با استخوان می جنگیده اند، نام برده شده است:

وزان جایگه شاه خورشید فش              بیامد دمان تا زمین حبش

         برهنه به جنگ اندر آمد حبش               غمی گشت از آن لشکر شیرفش

غرض از حبش در این بیت باید بخشی از افریقا بوده باشد اما چون اسکندر قبل از حمله به حبش به شهر برهمن در هند حمله کرده بعد هم در نرم پای بوده است نمی توان با قطعیت محل حبش را معلوم کرد.

 

قبلی «
بعدی »