نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان

نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این محل صحیح ضبط شده باشد ( نسخه بدل های خالقی و مسکو) باید جایی در هندوستان بوده باشد.

قبلی «
بعدی »