جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی نرسی بهرام

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی نرسی بهرام : 

توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

قبلی «
بعدی »